Zkratkou k cíli

5.12.2019 Používání zkratek v textech jsou jakýmsi úsporným opatřením šetřící čas, ale i případné náklady. Určitě si umíte představit, jako by vypadal např. slovník, který by žádné zkratky neobsahoval. Množství slov by dramaticky vzrostlo a potisklo by se mnohonásobně více papíru.

Mnoho autorů závěrečných vysokoškolských prací prožívá noční můry z nesčetných pouček o psaní přídavných a podstatných jmen, zájmen, sloves a dalších oblíbených lahůdek jazyka českého. Aby toho nebylo málo, tak i psaní zkratek a značek má svá pravidla, které musí studenti respektovat a samozřejmě se jimi řídit. Pravidla českého pravopisu pojednávají o značkách, zkratkách nebo zkratkových slovech sloužící v psaných projevech především ke zkracování či nahrazování často užívaných slov nebo slovních spojení. Nacházíme ale mezi nimi jemné rozdíly. Zkratka je ve slovnících definována jako ustálené zkrácení slov nebo slova. Ta, která je odvozena od slov psaných s velkým počátečním písmenem se píše taktéž s velkým písmenem na začátku (před Kristem-př. Kr.). Ostatní se obvykle píší na začátku s písmenem malým (pan-p., stránka-str., před našim letopočtem-př. n. l.). Někdy je zkratka vytvořena vypsáním souhlásek (major-mjr., miliarda-mld.). Zkracují-li se složená slova, spojují se počáteční písmena nebo skupiny písmen obou částí (jihozápadní-jz., československý-čs.). V některých případech ustálených slovních spojení píšeme zkratku dohromady, jako by šlo o zkratku jednoho jediného slova (a tak dále- atd., a podobně-apod.). Jedno však mají všechny tyto zkratky společné, vždy se za nimi píše tečka. Někdy se však tvoří zkratka z prvního a posledního písmene slova (paní-pí, firma-fa, červenec-čce), zde se za zkratkou tečka nepíše. Co se značek týče, Pravidla českého pravopisu tyto definují jako zkratky s ustáleným grafickým obrazem buď z písmen cizích abeced či zvláštních nepísemných grafických znaků. Na rozdíl od zkratek se za značkami nikdy nepíše tečka. Je u nich také jasně vymezeno, která písmena tvořící značku budou malá a která velká (centimetr-cm, kandela-cd, ampér- A, koruna-Kč). Značky mohou mít také charakter tzv. iniciálových zkratek tvořených z počátečních písmen víceslovných názvů, které jsou psány velkými písmeny (ČR, USA, OSN, OPEC atd.). Aby toho nebylo málo v závěrečných pracích (a nejenom v nich) jsou často užívaná také zkratková slova, která mají charakter slov. Ta se dají skloňovat či odvozovat od nich další slova (Česká dopravní kancelář-Čedok, Amatérské fotbalové rarity-Amfora, Sedm malých forem- Semafor).

A dobrá rada na závěr. V mnoha textech je autorem odkazováno prostřednictvím „viz“, kde se velice často chybuje. Pamatujte, že se nejedná o zkratku, ale o rozkazovací tvar slovesa „vidět“ a nikdy se za ním tečka nepíše! /RB/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >