Nezávazná objednávka

Diplomové práce

Diplomovou práci píše diplomant(ka), tedy student(ka) posledního ročníku magisterského studijního programu vysoké školy. Povinnost napsat a obhájit diplomovou práci je zakotvena v zákoně o vysokých školách.

Zatímco seminární práce bývají v pravomoci příslušného učitele a ročníkové práce řídí příslušná katedra, práce diplomové a disertační upravují dokumenty platné pro celou fakultu. Pokyny z fakulty nebo vysoké školy je dobré dodržet, abyste neměli administrativní problémy se schválením práce.

K tvorbě diplomové práce je nutno přistupovat odpovědně už od doby, kdy si vybíráme předmět, z kterého budeme práci psát. Informace o tom, způsobu psaní práce, volbě tématu odevzdávání aj. hledáme jen na webu fakulty (katedry), kde budeme skládat státní závěrečnou zkoušku.


Diplomová práce – zadání

Diplomové práce se zadávají v předposledním ročníku. Není na škodu si už v té době vytvořit akční plán, tj. proces výběru zadání, tvorby práce a přípravy na obhajobu si rozplánovat v návaznosti na termíny dané fakultou.

Nejprve je třeba si ujasnit, z kterého „předmětu“ budeme práci psát. Mohou existovat různé podmínky – kdo chce skládat státní zkoušku z předmětu A, musí psát „diplomku“ z předmětu B. Pak je potřeba si vybrat téma z nabídky učitelů. Někdy diplomant(ka) může navrhnout vlastní téma; stalo se už, že takové téma schválil vedoucí práce, ale vedení katedry nebo fakulty nikoli s tím, že zadání překračuje vymezený předmět či obor. Toto rozhodnutí se student(ka) doví natolik pozdě, že v daném semestru už nemůže stihnout odevzdat nové zadání a tím se oddálí získání vysněného titulu nejméně o půl roku.

Spolu s vedoucím práce domluvíme, co vyplníme do formuláře zadání práce – bývá tam cíl práce, její přínos, osnova, rozsah (60 - 80 stran plus přílohy) a seznam literatury. Formulář oba podepíšeme, diplomant(ka) jej pak odnese do podatelny nebo na katedru a čeká, až z katedry dostane schválené zadání (někdy se to vyvěšuje na nástěnce nebo téma schvaluje ještě děkan). Tvoříme-li diplomovou práci ve spolupráci s provozním nebo výzkumným pracovištěm (u některých oborů je to povinnost), musíme k zadání přiložit i smlouvu fakulty s tímto pracovištěm. Schválené zadání pečlivě schováme, na některých fakultách se musí stát součástí svázané práce. Některé fakulty umožňují diplomantům navrhnout oponenta.

Práce se odevzdává aspoň 3 týdny před obhajobou. Přesný termín (poslední den odevzdání) si pozorně hlídejte. Podklady pro diplomové práce na zakázku pro vás rádi připravíme. Přihodit se může časoví skluz a pomoc se hodí. Během této doby vedoucí i oponent práci zhodnotí a napíší posudek (příklad). Diplomant(ka) jej dostane cca 5 dnů před obhajobou a kromě „celkového dojmu“ z něj vyčte, kam budou směřovat otázky při obhajobě. (Fakulta může stanovit povinnost si k obhajobě připravit prezentaci.)

Diplomovou prací má student dokázat, že

  • má schopnost písemně i ústně prezentovat problém a návrh jeho řešení.
  • má přehled o příslušném tématu v celé šíři oboru
  • umí uplatnit teoretické poznatky z jednotlivých předmětů při řešení konkrétního úkolu a že dokáže spojit teoretické poznatky s poznatky praktickými získanými při zpracování této práce či při vlastní praxe.
  • umí správně používat odborné termíny
  • je s to vytvořit odborný text reprezentující jeho odborné znalosti a schopnosti a dát mu náležitou úpravu.
  • umí efektivně vybrat odbornou literaturu a pracovat s ní

Diplomové práce - Úvod

Úvod - zdůvodnění volby tématu, současného stavu problematiky, specifikace problému (vysvětlení, v čem je problém řešený v této práci), cíl práce, kroky k jeho splnění. Cíl diplomové práce bývá jeden a nejdeme ho v zadání.

Hypotéza (někdy bývá součástí úvodu)


Diplomové práce - Jadro

Teoretická část
musí být východiskem pro část praktickou. Neměly by v ní být poznatky, které nejsou využity v praktické části

Praktická část
Přínos práce (může být součástí závěru) pro svět a lidstvo nebo alespoň pro nejbližší okolí. Napište, co jste vytvořili a ještě nebylo ve vašem okolí známo. Přínosem páce není, že jsme se něco naučili.


Diplomové práce - Použitá literatúra

Seznam použité literatury
Jako odborné zdroje nelze použít stránky jako např. Wikipedia, Wikimedia, Google, Seznam apod. Tyto stránky nám používáme jako vyhledávače s takovou samozřejmostí, že je neuvádáme v seznamu literatury.

Někdy je požadováno rozdělení seznamu na primární, sekundární a internetové zdroje. Citace vždy odpovídá současným normám, způsob jejich zápisu je v celé práci jednotný. Pracujeme buď s jedním vzorem citací (např. zde), nebo je tvoříme pomocí generátoru citací (http://vydavatelstvi.vscht.cz/apps/uid_ea-002, www.citace.com). Soustředíme se i na správné použití interpunkčních znaků a velkých písmen.

Obecný tvar pro běžné knihy je tento:

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy : podnázev. Vydání. Místo vydání : Název nakladatelství, rok vydání. Počet stran. ISBN.


Diplomové práce - Závěr - příklad

Děti v náhradní rodinné péči nemají možnost spolehnout se na věci, které by měly být ve společnosti pro všechny samozřejmé. Pocit, že máte lásku blízkého, o kterou nepřijdete spolu s domovem, kam se můžete vždy vrátit. Děti nedokáží po celý svůj následující život pochopit, proč byly odloženy svými biologickými rodiči. Z jakých důvodů jim vzali tímto činem život, který je čekal. Každý jeden člověk na světě si přeje, aby se rodina vyvíjela bezproblémově a ideální. Přesto do života rodiny postupem času vstupují různé faktory, které způsobují v období obtíží selhávání funkčnosti a celistvosti rodiny. Každodenně se setkáváme s úpadkem společnosti v oblastech nezaměstnanosti, prohlubování sociálních rozdílů a zejména se ztrátou morálky a etických hodnot. Z těchto důvodů bychom měli zasáhnout do vývoje dítěte a nenechávat ho na samotném dítěti. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména výchově a školním povinnostem.

Při problémech v otázkách náhradní rodinné a náhradní institucionální výchovy se díváme často nesprávným směrem. Zohledňuje se počet dětí který se nachází v této náhradní výchově, z důvodu srovnání. Taková strategie ale není efektivní. Nesměřuje k řešení základního problému, který se ve společnosti vyskytuje. Nenachází se v něm základní myšlenka snížit počty dětí v náhradních rodinách nebo v institucích. V první řadě by se neměla idea pomoci dětí nacházet v rozvoji náhradní rodiny. Ideou by se mělo stát nastavení základních systémů pro minimalizaci počtu dětí, které musí vyrůstat mimo své biologické rodiny, realizací prostřednictvím sociálního poradenství a terénní sociální práce s rodinou. Jednou z možností, na kterých můžeme stavět v této oblasti je vytvoření systému prevence, která bude zaměřena na fungování rodiny jako celku. V případě Neinvestování času a citů do mladé generace se tato skutečnost odrazí na dětem v období dospívání, v průběhu zbývajícího života a v následujících mezilidských vztazích, které člověka časem setkají.

Nezávazná objednávka