Diplomové práce

Diplomovou práci píše diplomant(ka), tedy student(ka) posledního ročníku magisterského studijního programu vysoké školy. Povinnost napsat a obhájit diplomovou práci je zakotvena v zákoně o vysokých školách.

Zatímco seminární práce bývají v pravomoci příslušného učitele a ročníkové práce řídí příslušná katedra, práce diplomové a disertační upravují dokumenty platné pro celou fakultu. Pokyny z fakulty nebo vysoké školy je dobré dodržet, abyste neměli administrativní problémy se schválením práce.

K tvorbě diplomové práce je nutno přistupovat odpovědně už od doby, kdy si vybíráme předmět, z kterého budeme práci psát. Informace o tom, způsobu psaní práce, volbě tématu odevzdávání aj. hledáme jen na webu fakulty (katedry), kde budeme skládat státní závěrečnou zkoušku.

Diplomová práce – zadání

Diplomové práce se zadávají v předposledním ročníku. Není na škodu si už v té době vytvořit akční plán, tj. proces výběru zadání, tvorby práce a přípravy na obhajobu si rozplánovat v návaznosti na termíny dané fakultou.

Nejprve je třeba si ujasnit, z kterého „předmětu“ budeme práci psát. Mohou existovat různé podmínky – kdo chce skládat státní zkoušku z předmětu A, musí psát  „diplomku“ z předmětu B. Pak je potřeba si vybrat téma z nabídky učitelů. Někdy diplomant(ka) může navrhnout vlastní téma; stalo se už, že takové téma schválil vedoucí práce, ale vedení katedry nebo fakulty nikoli s tím, že zadání překračuje vymezený předmět či obor. Toto rozhodnutí se student(ka) doví natolik pozdě, že v daném semestru už nemůže stihnout odevzdat nové zadání a tím se oddálí získání vysněného titulu nejméně o půl roku.

Spolu s vedoucím práce domluvíme, co vyplníme do formuláře zadání práce – bývá tam cíl práce, její přínos, osnova, rozsah (60 - 80 stran plus přílohy) a seznam literatury. Formulář oba podepíšeme, diplomant(ka) jej pak odnese do podatelny nebo na katedru a čeká, až z katedry dostane schválené zadání (někdy se to vyvěšuje na nástěnce nebo téma schvaluje ještě děkan). Tvoříme-li diplomovou práci ve spolupráci s provozním nebo výzkumným pracovištěm (u některých oborů je to povinnost), musíme k zadání přiložit i smlouvu fakulty s tímto pracovištěm. Schválené zadání pečlivě schováme, na některých fakultách se musí stát součástí svázané práce.
Některé fakulty umožňují diplomantům navrhnout oponenta.

Práce se odevzdává aspoň 3 týdny před obhajobou. Přesný termín (poslední den odevzdání) si pozorně hlídejte. Podklady pro diplomové práce na zakázku pro vás rádi připravíme. Přihodit se může časoví skluz a pomoc se hodí. Během této doby vedoucí i oponent práci zhodnotí a napíší posudek (příklad). Diplomant(ka) jej dostane cca 5 dnů před obhajobou a kromě „celkového dojmu“ z něj vyčte, kam budou směřovat otázky při obhajobě. (Fakulta může stanovit povinnost si k obhajobě připravit prezentaci.)

Diplomovou prací má student dokázat, že
- má schopnost písemně i ústně prezentovat problém a návrh jeho řešení.
- má přehled o příslušném tématu v celé šíři oboru
- umí uplatnit teoretické poznatky z jednotlivých předmětů při řešení konkrétního úkolu a že dokáže spojit teoretické poznatky s poznatky praktickými získanými při zpracování této práce či při vlastní praxe.
- umí správně používat odborné termíny
- je s to vytvořit odborný text reprezentující jeho odborné znalosti a schopnosti a dát mu náležitou úpravu.
- umí efektivně vybrat odbornou literaturu a pracovat s ní

  

Předběžná nezávazná objednávka

Podrobnější informace:

Zpět na seznam zajímavostí

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.