Společnost LL COOPERATION LTD. respektuje ochranu vašich údajů

Tato internetová stránka používá technologii cookies. Bližší informace o souborech cookies najdete v sekci webstránky Cookies. Je Vaším právem neudělit souhlas s používáním souborů cookies nebo jejich používání zablokovat. V takovém případě se může stát, že bude pro Vás omezena nebo vyloučena úplná funkcionalita některých částí prohlížené webové stránky.

Nezávazná objednávka

Diplomové práce

Diplomovou práci píše diplomant(ka), tedy student(ka) posledního ročníku magisterského studijního programu vysoké školy. Povinnost napsat a obhájit diplomovou práci je zakotvena v zákoně o vysokých školách.

Zatímco seminární práce bývají v pravomoci příslušného učitele a ročníkové práce řídí příslušná katedra, práce diplomové a disertační upravují dokumenty platné pro celou fakultu. Pokyny z fakulty nebo vysoké školy je dobré dodržet, abyste neměli administrativní problémy se schválením práce.

K tvorbě diplomové práce je nutno přistupovat odpovědně už od doby, kdy si vybíráme předmět, z kterého budeme práci psát. Informace o tom, způsobu psaní práce, volbě tématu odevzdávání aj. hledáme jen na webu fakulty (katedry), kde budeme skládat státní závěrečnou zkoušku.


Diplomová práce – zadání

Diplomové práce se zadávají v předposledním ročníku. Není na škodu si už v té době vytvořit akční plán, tj. proces výběru zadání, tvorby práce a přípravy na obhajobu si rozplánovat v návaznosti na termíny dané fakultou.

Nejprve je třeba si ujasnit, z kterého „předmětu“ budeme práci psát. Mohou existovat různé podmínky – kdo chce skládat státní zkoušku z předmětu A, musí psát „diplomku“ z předmětu B. Pak je potřeba si vybrat téma z nabídky učitelů. Někdy diplomant(ka) může navrhnout vlastní téma; stalo se už, že takové téma schválil vedoucí práce, ale vedení katedry nebo fakulty nikoli s tím, že zadání překračuje vymezený předmět či obor. Toto rozhodnutí se student(ka) doví natolik pozdě, že v daném semestru už nemůže stihnout odevzdat nové zadání a tím se oddálí získání vysněného titulu nejméně o půl roku.

Spolu s vedoucím práce domluvíme, co vyplníme do formuláře zadání práce – bývá tam cíl práce, její přínos, osnova, rozsah (60 - 80 stran plus přílohy) a seznam literatury. Formulář oba podepíšeme, diplomant(ka) jej pak odnese do podatelny nebo na katedru a čeká, až z katedry dostane schválené zadání (někdy se to vyvěšuje na nástěnce nebo téma schvaluje ještě děkan). Tvoříme-li diplomovou práci ve spolupráci s provozním nebo výzkumným pracovištěm (u některých oborů je to povinnost), musíme k zadání přiložit i smlouvu fakulty s tímto pracovištěm. Schválené zadání pečlivě schováme, na některých fakultách se musí stát součástí svázané práce. Některé fakulty umožňují diplomantům navrhnout oponenta.

Práce se odevzdává aspoň 3 týdny před obhajobou. Přesný termín (poslední den odevzdání) si pozorně hlídejte. Podklady pro diplomové práce na zakázku pro vás rádi připravíme. Přihodit se může časoví skluz a pomoc se hodí. Během této doby vedoucí i oponent práci zhodnotí a napíší posudek (příklad). Diplomant(ka) jej dostane cca 5 dnů před obhajobou a kromě „celkového dojmu“ z něj vyčte, kam budou směřovat otázky při obhajobě. (Fakulta může stanovit povinnost si k obhajobě připravit prezentaci.)

Diplomovou prací má student dokázat, že

  • má schopnost písemně i ústně prezentovat problém a návrh jeho řešení.
  • má přehled o příslušném tématu v celé šíři oboru
  • umí uplatnit teoretické poznatky z jednotlivých předmětů při řešení konkrétního úkolu a že dokáže spojit teoretické poznatky s poznatky praktickými získanými při zpracování této práce či při vlastní praxe.
  • umí správně používat odborné termíny
  • je s to vytvořit odborný text reprezentující jeho odborné znalosti a schopnosti a dát mu náležitou úpravu.
  • umí efektivně vybrat odbornou literaturu a pracovat s ní

Diplomové práce - Úvod

Úvod - zdůvodnění volby tématu, současného stavu problematiky, specifikace problému (vysvětlení, v čem je problém řešený v této práci), cíl práce, kroky k jeho splnění. Cíl diplomové práce bývá jeden a nejdeme ho v zadání.

Hypotéza (někdy bývá součástí úvodu)


Diplomové práce - Jadro

Teoretická část
musí být východiskem pro část praktickou. Neměly by v ní být poznatky, které nejsou využity v praktické části

Praktická část
Přínos práce (může být součástí závěru) pro svět a lidstvo nebo alespoň pro nejbližší okolí. Napište, co jste vytvořili a ještě nebylo ve vašem okolí známo. Přínosem páce není, že jsme se něco naučili.


Diplomové práce - Použitá literatúra

Seznam použité literatury
Jako odborné zdroje nelze použít stránky jako např. Wikipedia, Wikimedia, Google, Seznam apod. Tyto stránky nám používáme jako vyhledávače s takovou samozřejmostí, že je neuvádáme v seznamu literatury.

Někdy je požadováno rozdělení seznamu na primární, sekundární a internetové zdroje. Citace vždy odpovídá současným normám, způsob jejich zápisu je v celé práci jednotný. Pracujeme buď s jedním vzorem citací (např. zde), nebo je tvoříme pomocí generátoru citací (http://vydavatelstvi.vscht.cz/apps/uid_ea-002, www.citace.com). Soustředíme se i na správné použití interpunkčních znaků a velkých písmen.

Obecný tvar pro běžné knihy je tento:

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy : podnázev. Vydání. Místo vydání : Název nakladatelství, rok vydání. Počet stran. ISBN.


Diplomové práce - Závěr - příklad

Děti v náhradní rodinné péči nemají možnost spolehnout se na věci, které by měly být ve společnosti pro všechny samozřejmé. Pocit, že máte lásku blízkého, o kterou nepřijdete spolu s domovem, kam se můžete vždy vrátit. Děti nedokáží po celý svůj následující život pochopit, proč byly odloženy svými biologickými rodiči. Z jakých důvodů jim vzali tímto činem život, který je čekal. Každý jeden člověk na světě si přeje, aby se rodina vyvíjela bezproblémově a ideální. Přesto do života rodiny postupem času vstupují různé faktory, které způsobují v období obtíží selhávání funkčnosti a celistvosti rodiny. Každodenně se setkáváme s úpadkem společnosti v oblastech nezaměstnanosti, prohlubování sociálních rozdílů a zejména se ztrátou morálky a etických hodnot. Z těchto důvodů bychom měli zasáhnout do vývoje dítěte a nenechávat ho na samotném dítěti. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména výchově a školním povinnostem.

Při problémech v otázkách náhradní rodinné a náhradní institucionální výchovy se díváme často nesprávným směrem. Zohledňuje se počet dětí který se nachází v této náhradní výchově, z důvodu srovnání. Taková strategie ale není efektivní. Nesměřuje k řešení základního problému, který se ve společnosti vyskytuje. Nenachází se v něm základní myšlenka snížit počty dětí v náhradních rodinách nebo v institucích. V první řadě by se neměla idea pomoci dětí nacházet v rozvoji náhradní rodiny. Ideou by se mělo stát nastavení základních systémů pro minimalizaci počtu dětí, které musí vyrůstat mimo své biologické rodiny, realizací prostřednictvím sociálního poradenství a terénní sociální práce s rodinou. Jednou z možností, na kterých můžeme stavět v této oblasti je vytvoření systému prevence, která bude zaměřena na fungování rodiny jako celku. V případě Neinvestování času a citů do mladé generace se tato skutečnost odrazí na dětem v období dospívání, v průběhu zbývajícího života a v následujících mezilidských vztazích, které člověka časem setkají.

Nezávazná objednávka