Bakalářské práce

Bakalářskou práci píše bakalnt(ka), tedy student(ka) posledního ročníku bakalářského studijního programu vysoké školy. Povinnost vytvořit a obhájit bakalářskou práci je dána v zákoně o vysokých školách.

Zatímco seminární práce bývají v „jurisdikci“ příslušného učitele a ročníkové práce řídí příslušná katedra, práce bakalářské, diplomové a disertační jsou řešeny v dokumentech platných pro celou fakultu (vysokou školu, univerzitu). Na „administraci“ takových prací se podílí hodně lidí, proto je potřeba odpovědný přístup už od chvíle, kdy si rozmýšlíme, z čeho budeme práci psát. Informace o tom, jak napsat bakalářskou práci, zda můžeme zvolit to či ono téma, co máme vyplnit a kdy a komu to odevzdat apod., nehledáme na studentských serverech, ale jen na webu fakulty (katedry), kde budeme skládat státní závěrečnou zkoušku.

Zadání bakalářské práce

Bakalářské a diplomové práce se zadávají v předposledním ročníku. Není na škodu si už v té době vytvořit akční plán, tj. proces výběru zadání, tvorby práce a přípravy na obhajobu si rozplánovat v návaznosti na termíny dané fakultou.

Nejprve je třeba si ujasnit, z kterého „předmětu“ budeme práci psát. Mohou existovat různé podmínky – kdo chce skládat státní zkoušku z předmětu A, musí psát  bakalářskou práci z předmětu B. Pak je potřeba si vybrat téma z nabídky učitelů. Někdy bakalant(ka) může navrhnout vlastní téma; stalo se už, že takové téma schválil vedoucí práce, ale vedení katedry nebo fakulty zadání neschválilo s tím, že překračuje vymezený předmět či obor. Toto rozhodnutí se student(ka) doví natolik pozdě, že v daném semestru už nemůže stihnout odevzdat nové zadání a tím se oddálí získání bakalářského titulu nejméně o půl roku.

Spolu s vedoucím práce domluvíme, co vyplníme do formuláře zadání práce – bývá tam cíl práce, její přínos, osnova, rozsah (30 – 60 stran plus přílohy) a seznam literatury. Formulář oba podepíšeme, balalant(ka) jej pak odnese do podatelny nebo na katedru a čeká, až z katedry dostane schválené zadání (někdy se to vyvěšuje na nástěnce nebo téma schvaluje ještě děkan). Tvoříme-li „bakuli“ ve spolupráci c provozním nebo výzkumným pracovištěm (u některých oborů je to povinnost), musíme k zadání přiložit i smlouvu fakulty s tímto pracovištěm. Schválené zadání pečlivě schováme, na některých fakultách se musí stát součástí svázané práce.
Některé fakulty umožňují bakalantům navrhnout oponenta. Vybrat si oponenta může být skvělá i zlá volba. Oponent přímo z praxe vám buď pomůže, nebo uškodí, podle kvality vašeho vypracovaní.
Práce se odevzdává aspoň 3 týdny před obhajobou. Během této doby vedoucí i oponent práci zhodnotí a napíší posudek (příklad). Bakalant(ka) jej dostane cca 5 dnů před obhajobou a kromě !celkového dojmu“ z něj vyčte, kam budou směřovat otázky při obhajobě. (Fakulta může stanovit povinnost si k obhajobě připravit prezentaci.)

Bakalářskou prací má student dokázat, že

- má schopnost písemně i ústně prezentovat problém a návrh jeho řešení.

- má přehled o příslušném tématu v celé šíři oboru

- umí uplatnit teoretické poznatky z jednotlivých předmětů při řešení konkrétního úkolu a že dokáže spojit teoretické poznatky s poznatky praktickými získanými při zpracování této práce či při vlastní praxe.

- správně používá odbornou terminologii

- je schopen napsat odborný text reprezentující jeho odborné znalosti a schopnosti a dát mu náležitou úpravu.

- umí efektivně vybrat odbornou literaturu a adekvátně jí využit

Ne vždy dostaneme pěknou známku za včas odevzdaný dokument či soubor. S přípravou podkladů pro bakalářské práce na zakázku máme dlouholeté zkušenosti. Pokud si nevíte rady s nějakou problematikou, obraťte se na nás. Vysoké školy vytváří kritéria hodnocení ročníkových i závěrečných prací. Někdey se hodnotí i v bodech nebo v procentech. Mezi hodnotící položky mohou patřit:

  • vhodnost volby tématu vzhledem k požadovanému rozsahu práce, popř. zda a v jaké míře byl splněn zadaný úkol
  • celková úprava textu, zpracování titulní strany, řádkování, řazení stránek, velikost písma, typ a řez písma, odstavce, nadpisy, orientátory
  • jazyková správnost a stylistická stránka
  • členění textu a uspořádání jeho částí
  • správná forma bibliografických citací

Školy kontrolují původnost prací a určují „přípustnou míru shody“.

  

Předběžná nezávazná objednávka

Podrobnější informace:

Zpět na seznam zajímavostí

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.