Nezávazná objednávka

Bakalářské práce

Bakalářskou práci píše bakalnt(ka), tedy student(ka) posledního ročníku bakalářského studijního programu vysoké školy. Povinnost vytvořit a obhájit bakalářskou práci je dána v zákoně o vysokých školách.

Zatímco seminární práce bývají v „jurisdikci“ příslušného učitele a ročníkové práce řídí příslušná katedra, práce bakalářské, diplomové a disertační jsou řešeny v dokumentech platných pro celou fakultu (vysokou školu, univerzitu). Na „administraci“ takových prací se podílí hodně lidí, proto je potřeba odpovědný přístup už od chvíle, kdy si rozmýšlíme, z čeho budeme práci psát. Informace o tom, jak napsat bakalářskou práci, zda můžeme zvolit to či ono téma, co máme vyplnit a kdy a komu to odevzdat apod., nehledáme na studentských serverech, ale jen na webu fakulty (katedry), kde budeme skládat státní závěrečnou zkoušku.


Zadání bakalářské práce

Bakalářské a diplomové práce se zadávají v předposledním ročníku. Není na škodu si už v té době vytvořit akční plán, tj. proces výběru zadání, tvorby práce a přípravy na obhajobu si rozplánovat v návaznosti na termíny dané fakultou.

Nejprve je třeba si ujasnit, z kterého „předmětu“ budeme práci psát. Mohou existovat různé podmínky – kdo chce skládat státní zkoušku z předmětu A, musí psát bakalářskou práci z předmětu B. Pak je potřeba si vybrat téma z nabídky učitelů. Někdy bakalant(ka) může navrhnout vlastní téma; stalo se už, že takové téma schválil vedoucí práce, ale vedení katedry nebo fakulty zadání neschválilo s tím, že překračuje vymezený předmět či obor. Toto rozhodnutí se student(ka) doví natolik pozdě, že v daném semestru už nemůže stihnout odevzdat nové zadání a tím se oddálí získání bakalářského titulu nejméně o půl roku.

Spolu s vedoucím práce domluvíme, co vyplníme do formuláře zadání práce – bývá tam cíl práce, její přínos, osnova, rozsah (30 – 60 stran plus přílohy) a seznam literatury. Formulář oba podepíšeme, balalant(ka) jej pak odnese do podatelny nebo na katedru a čeká, až z katedry dostane schválené zadání (někdy se to vyvěšuje na nástěnce nebo téma schvaluje ještě děkan). Tvoříme-li „bakuli“ ve spolupráci c provozním nebo výzkumným pracovištěm (u některých oborů je to povinnost), musíme k zadání přiložit i smlouvu fakulty s tímto pracovištěm. Schválené zadání pečlivě schováme, na některých fakultách se musí stát součástí svázané práce. Některé fakulty umožňují bakalantům navrhnout oponenta. Vybrat si oponenta může být skvělá i zlá volba. Oponent přímo z praxe vám buď pomůže, nebo uškodí, podle kvality vašeho vypracovaní. Práce se odevzdává aspoň 3 týdny před obhajobou. Během této doby vedoucí i oponent práci zhodnotí a napíší posudek (příklad). Bakalant(ka) jej dostane cca 5 dnů před obhajobou a kromě !celkového dojmu“ z něj vyčte, kam budou směřovat otázky při obhajobě. (Fakulta může stanovit povinnost si k obhajobě připravit prezentaci.)

Bakalářskou prací má student dokázat, že

 • má schopnost písemně i ústně prezentovat problém a návrh jeho řešení.
 • má přehled o příslušném tématu v celé šíři oboru
 • umí uplatnit teoretické poznatky z jednotlivých předmětů při řešení konkrétního úkolu a že dokáže spojit teoretické poznatky s poznatky praktickými získanými při zpracování této práce či při vlastní praxe.
 • správně používá odbornou terminologii
 • je schopen napsat odborný text reprezentující jeho odborné znalosti a schopnosti a dát mu náležitou úpravu.
 • umí efektivně vybrat odbornou literaturu a adekvátně jí využit

Ne vždy dostaneme pěknou známku za včas odevzdaný dokument či soubor. S přípravou podkladů pro bakalářské práce na zakázku máme dlouholeté zkušenosti. Pokud si nevíte rady s nějakou problematikou, obraťte se na nás. Vysoké školy vytváří kritéria hodnocení ročníkových i závěrečných prací. Někdey se hodnotí i v bodech nebo v procentech. Mezi hodnotící položky mohou patřit:

 • vhodnost volby tématu vzhledem k požadovanému rozsahu práce, popř. zda a v jaké míře byl splněn zadaný úkol
 • celková úprava textu, zpracování titulní strany, řádkování, řazení stránek, velikost písma, typ a řez písma, odstavce, nadpisy, orientátory
 • jazyková správnost a stylistická stránka
 • členění textu a uspořádání jeho částí
 • správná forma bibliografických citací
 • Školy kontrolují původnost prací a určují „přípustnou míru shody“.

Bakalářské práce - Hypotéza

(někdy bývá součástí úvodu)

Je domněnka o existenci objektu, souvislosti nebo příčiny jevu, která se vyvozuje z teoretických předpokladů. Hypotéza obsahuje představu o problému a možnostech jeho řešení a prognóza splnění cíle práce. V dalším textu je tato domněnka potvrzena, změněna či vyvrácena.


Bakalářské práce – příklad jádra

2.3 Osvojení

Adoptivní rodina se v mnohém podobá biologické rodině, ale v mnohém se i liší. Podobně jako biologičtí rodiče, musí partneři vzájemně přehodnotit svůj vztah i vztah ke svým vlastním rodinám. Začnou dítěti vytvářet bezpečné a láskyplné prostředí, vhodné pro vývoj a hledání podoby svého vlastního dospívání. adoptivní rodiče k dítěti přišli jinými cestami a starostmi jako biologičtí rodiče. Mnozí z nich zažili opakované zklamání, které byly spojeny s očekáváním a beznadějí při úsilí o vlastní dítě. Museli se dokázat rozloučit se svými představami adoptovaného dítěte, protože prošly roky čekání při úředních postupech. Přeměna očekávání znamená ztrátu idealizovaná a představ, která může být často velmi vhodná. Tato proměna očekávání odráží i proměnu společenských představ o tom, čím má vlastně adopce být. období kdy rodiče chtěli co nejmenší dítě s vnějším vzezřením, který by se jim co nejvíce podobal vlastně popírá realitu adopce. Pro rodiče v této situaci vlastně adopce znamená náhradu za jejich nenaplněné rodičovstvo.1

,, Smyslem osvojení je vytvořit právní vztah, který se bude co nejvíce přibližovat biologickým příbuzenským vztahům, aby mohlo dítě vyrůstat v úplném a stabilním rodinném prostředí. "2

Rodiny s osvojenými dětmi jsou v mnohém totožné s biologickými rodinami. Stejně řeší výchovné problémy, školu a spolu s tím vyplnění společných volných chvil. V jedné podstatné věci se však vždy budou lišit. Stojí před nimi důležitá role, s níž biologičtí rodiče nemusí zápasit. Potřebují najít způsob jak svému dítěti vysvětlit, že je adoptované. V dnešní moderní době se považuje ohledně adopce za správný názor skutečnost, že by rodiče neměli adopci tajit. Právě naopak měly by vytvořit rodinu, jejíž odlišnost je součástí její vlastní identity. Některé rodiny se pro zveřejnění této informace nerozhodnou, případně ji stále odkládají. Rodiny, které se rozhodnou tuto informaci nechat pro sebe by měly být poučeny o běžných rizicích, ale jejich názor musí být akceptovaní.3

Osvojení řadíme mezi nejpřirozenější a nejvhodnější formu náhradních rodin. Zákon o rodině č. 36/2005 Sb. upravuje hmotné a právní podmínky pro zrušitelné a také osvojení nezrušitelného.

 1. Srov. Gjuričová, Š., KUBIČKA, J .: Rodinná terapie. Praha: Grada Publishing, 2009, s. 110.
 2. Mikloško, J .: Náhradní péči. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžběty, 2008, s. 43.
 3. Srov. Husovský, D .: Jako děti rozumějí adopci. In: Nebýt sám. Ročník 8, číslo 2012/4, s. 16.

Bakalářské práce - Závěr

I bez čtení celé práce musí být ze závěru zřejmé, co a jak se dělalo a zda je hypotéza potvrzena, změněna či vyvrácena. Nemusíme hodnotit vlastní práci, to učiní vedoucí práce a oponent v posudcích.


Bakalářské práce - Přílohy

Tabulky, obrázky apod. vytvoříme v příslušném souboru nebo je do textu přeneseme z jiného programu. Neuškodí uložit hotovou práci s přílohami také v *.pdf, zvláště když ji odevzdáváme elektronicky.

Nezávazná objednávka