Disertační práce

V rámci ghostwritingu Vám zdarma připravíme obhajobu a otázky od vedoucího a oponenta v hodnotě 4 500 Kč.

Disertační práce / dizertačka - je písemná práce, kterou se ukončuje vysokoškolské vzdělávání třetího stupně."Disertační práce má prokázat schopnost doktoranda samostatně a tvořivě pracovat, ovládat metody vědecké práce a má přinést nové poznatky pro vědní oblast, na kterou se doktorand specializuje."

V dizertačce doktorand prokazuje úroveň nabytých vědomostí. Při psaní disertačních prací, doktorand i dbají na to, že výsledek musí být publikovatelný. I kvůli tomu jeho práce podléhá vysokým obsahovým a metodologickým kritériím. Rovněž je kladen velký důraz na formu disertační práce.

Psaní disertačních prací

Disertační práce se strukturálně podobají diplomovce. Úvodní část tvoří úvod, abstrakt(ve státním a cizím jazyce) a obsah. Její jádro je složeno z části, teoretické a praktické. V teoretické části autor popisuje a řadí zkoumanou problematiku. Na rozdíl od zmíněných závěrečných prací, v dizertaci nemusí být teoretická část od praktické strukturálně odlišena. Napsat teoretickou a praktickou část odděleně ale nemusí být na škodu. Hodně může záležet od školitele, jak vám bude radit.

Praktická část dizertačky je aplikace poznatků na zkoumanou problematiku. Součástí je i diskuse, která sestává z komparace očekávaných výsledků a výsledků výzkumu uvedených v disertační práci.

Disertační práce se zadávají doktorandům hned na začátku studia. Je to nejnáročnější závěrečná práce v této hierarchii, proto na její vypracování má doktorand celé trvání studia(tj.4-5let). Dizertačky mají mít rozsah 80-120stran. Klíčové slovo: napsat disertační práce


Disertační práce - příklad abstraktu

Dizertační práce se zabývá stanovením bílkovin pomocí ultra účinné kapalinové chromatografie (UPLC). Popisuje charakteristiku a stanovení pšeničných bílkovin, které jsou významné tím, že tvoří pružný gel-lepek. UPLC metoda patří mezi novou separační techniku v kapalinové chromatografii. Práce se také zabývá extrakcí jednotlivých frakcí pšeničných bílkovin a následným stanovení bílkovin pomoci různých metod z mouky, těsta a pečiva.

Klíčová slova: pšeničné bílkoviny, lepek, extrakce, UPLC, stanovení bílkovin


Disertační práce - příklad úvodu

Pšenice je celosvětově nejvýznamnější obilovinou a je zdrojem proteinů pro výživu člověka. Pšeničné bílkoviny jsou schopny vytvářet lepek, který je tvořen zásobními bílkovinami (gluteliny a gliadiny). Pekařské výrobky souvisejí nejen s obsahem proteinů, ale také s jejich složením. Lepek je velmi důležitý z pekárenského hlediska a má vliv na vlastnosti těsta. Sledování obsahu lepku v potravinách je také důležité, protože někteří lidé trpí alergií na lepek neboli onemocněním nazývané celiakie.

Ultra účinná kapalinová chromatografie (UPLC) je poměrně nová technologie v oblasti kapalinové chromatografie. ACQUITY UPLC systém využil výhod technologických kroků, které učinil v rámci plnění částic, optimalizace systému, detektoru, designu a zpracovávaní a řízení dat. Tyto kroky vytvořili úspěšné zlepšení chromatografického výkonu. Oproti vysoko účinné kapalinové chromatografii (HPLC) je UPLC konstrukčně upravena pro práci s vysokými tlaky, je citlivější a doba analýzy je kratší.

Před samotnou analýzou se provádí extrakce jednotlivých frakcí pšeničných bílkovin. Cílem extrakce je vyextrahovat co největší množství žádané složky, s co nejmenší spotřebou rozpouštědla. Jednotlivé frakce pšeničných bílkovin nejčastěji extrahujeme dle jejich rozpustnosti, která je popsána Osbornem. Frakce jsou rozděleny do čtyř skupin na albuminy, globuliny, prolaminy a gluteliny. U pšenice jsou prolaminy nazývány jako gliadiny a gluteliny jsou nazývány jako gluteniny. Ke stanovení pšeničných bílkovin z mouky, těsta a pečiva jsou používány elektroforetické a chromatografické metody, hmotnostní spektrometrie, NIR pektrometrie.

Nezávazná objednávka