Aktuality

Poznámky pod čarou

19.12. 2018 Mezi veřejností panuje rozšířený názor, že závěrečné vysokoškolské práce bohatě disponující poznámkovým aparátem, nejsou nic jiného než intelektuální snobství, jehož hlavní funkcí je vodění čtenáře za nos. V mnoha případech však jsou poznámky pod čarou důležitou součástí práce, ale v jaké míře a jak často poznámky dělat, to záleží především na charakteru diplomové práce.
Jednou z hlavních funkcí poznámek je identifikace pramene, z něhož čerpáme. Kdyby byl údaj o zdroji uveden přímo v textu, byla by stránka mnohdy méně přehledná a čtenář by se mohl lehce v textu ztratit.

Poznámky mimo jiné slouží také k poskytování podpůrných a dodatečných bibliografických údajů, např. „tímto problémem se zabývá ta a ta kniha“. Pod čarou se mohou rovněž uvádět odkazy, a to buď vnitřní (na náš text), nebo vnější (v cizí knize). Prostřednictvím poznámek lze citovat text podporující naše náhledy na danou problematiku, který však nechceme umístit do vlastního pojednání. Mohl by totiž působit rušivě. Nechceme-li text zbytečně zatěžovat našimi postřehy, které sice můžeme považovat za důležité, ale vzhledem k hlavnímu problému naší práce mají jen okrajový význam, jsou pak poznámky pod čarou tím nejlepším místem k rozvedení těchto myšlenek.

Prostřednictvím poznámek můžeme poopravit či oslabit svá vlastní tvrzení. Ne že bychom si nebyli jisti tím, co tvrdíme, ale na popisovanou problematiku se může někdo jiný dívat jiným pohledem a v některých případech čtenářům pak nedáváme šanci, aby mohli proti našim tvrzením vznést námitky. Tyto praktiky pak čtenáře utvrdí o naší vědecké korektnosti a sebekritičnosti. Do poznámek lze zařadit i překlad citace, kterou v textu bylo nutné provést v cizím jazyce. Totéž ovšem můžeme provést i naopak a do poznámek zařadit originální verzi citace. Uváděním poznámek v podstatě „splácíme čtenáři své dluhy“, kdy musíme vysvětlit a doložit pramen citace knihy, z níž jsme převzali větu, nebo citace autora, prostřednictvím kterého jsme se dopracovali k nějaké konkrétní myšlence. Je výrazem vědecké slušnosti sdělit v poznámkách čtenářům, že předložené původní teorie a myšlenky by byly obtížně formulovatelné bez podnětů, kterých se nám dostalo přečtením konkrétních děl.

Na konec je třeba ještě dodat, že poznámka nesmí být příliš dlouhá. V tomto případě se již nejedná o poznámku, nýbrž o přílohu, která je pak zařazena na konci diplomové práce pod konkrétním názvem. Při psaní poznámek ovšem musí být důsledně uplatněn jednotný postup, jež stanovuje, že všechny poznámky umístíme buď na konec stránky, nebo na konec kapitoly. V jiných případech můžeme na konec stránky umístit krátké poznámky a přílohy jako závěrečnou část práce. /RB/

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.