Aktuality

Osnova závěrečné práce

23.05.2019 Výborným způsobem, jak si před psaním závěrečné vysokoškolské práce zorganizovat své myšlenky, je osnova. Je její nedílnou součástí, prostřednictvím které si student sjednotí své představy o tom, co napíše. Jak si však takovou osnovu připravit?

V každém případě musí mít osnova logickou návaznost, kdy je nutno začít se základními aspekty problematiky, kterou bude student řešit, až po konkrétní výstupy řešené problematiky. Nikdy se nesmí stát, aby osnova působila neuspořádaně, což v konečném důsledku bude nejenom působit rušivě, ale a to je zásadní, bude to v rozporu s pravidly psaní odborného textu. Samotné zpracování osnovy bývá určitě konzultováno s vedoucím práce tak, aby došlo ke shodě koncepce celého textu, jak ze strany studenta, tak i ze strany vedoucího práce. Osnova ve většině případů je tvořena částmi s určitou logickou návazností. První částí bývá abstrakt, který u prací menšího rozsahu není ovšem obvyklý. Je psaný ve dvou jazycích. V češtině a v jednom světovém jazyku.

Následuje úvod práce se základním představením tématu, jeho struktury, obsahu, záměru autora práce a dalšími informacemi, které jsou pro autora práce důležité (nebo si to alespoň myslí). Nedílnou součástí každé závěrečné práce jsou cíle a metodika, popřípadě hypotézy. Tyto části mohou být samostatné, nebo mohou být součástí úvodu. Ihned po formulaci cílů a metodiky zpracování závěrečné práce se student obvykle pouští do teoretické části, která je její stěžejní a nedílnou součástí. Od jednotlivých typů kvalifikačních závěrečných vysokoškolských prací se liší pouze zpracováním obsahu či rozsahu a hloubkou poznání teoretického rámce závěrečné práce. Druhou částí práce je praktická část zahrnující praktické rozpracování řešené problematiky. Tato část většinou obsahuje výzkum, dotazníkové šetření, různé analýzy firemní dokumentace či zpracování ostatních řešených problémů. Jsou zde také zohledněny pojmy a problémy, jež byly řešeny v teoretické části závěrečné práce. U prací, které jsou zaměřeny více na praktickou stránku problému, může následovat návrhová část vyžadující více formulací nad rámec zpracované praktické části. Obvykle nebývá pravidlem takovéto zpracování u bakalářských nebo diplomových prací, ovšem u MBA či disertačních prací je běžnou součástí.

V závěru práce jsou shrnuty všechny poznatky získané v průběhu zpracování. Je zde také zhodnocen přínos textu závěrečné práce, a to jak pro jejího autora, tak pro veřejnost nebo akademickou obec. Hodnotí se stanovené cíle práce, hypotézy, ale i další oblasti, jež jsou stanoveny v úvodu, nebo i v průběhu vypracování. Závěrečnou práci uzavírá seznam použitých zdrojů s přílohami, které obvykle doplňují práci, nebo nastiňují problémy v její teoretické i praktické části. /RB/

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.