Aktuality

Hodnocení odborného textu

24.01.2019 Studenti vysokých škol jsou v tomto období zcela jistě ve finální fázi zpracovávání své závěrečné vysokoškolské práce. Kromě přemítání o své práci se jim určitě do unavených a přehlcených hlaviček vtírá i myšlenka o hodnocení jejich tak těžce vytvořených odborných textů. A aby toho nebylo málo to hodnocení je v rukou vedoucích závěrečných prací a jimi zvolených oponentů z řad fundovaných odborníků.

Je třeba se obávat nejhoršího? Nebo se jedná pouze o formalitu, která však může dopadnout pro studenta katastrofálně. Odborný text bývá v podstatě konečnou fází hodnocení při zpracování odborného specifika hodnocení závěrečných prací. Hodnocena bývá celková úprava textu, zda zpracování odpovídá předloze a šabloně dané vysoké školy, jež je uvedena ve směrnici rektora nebo děkana vysoké školy, jakožto i úroveň citací podle odpovídající platné normy. Kritériem hodnocení je také splnění či nesplnění stanovených cílů práce formulovaných v úvodu. Neméně důležitým hodnotícím kritériem bývá to, zda student přesvědčil hodnotitele o schopnosti samostatně pracovat s odborným textem, odbornými prameny a zdroji. Hodnotí se návaznost odborného textu, aktuálnost dané problematiky a relevantnost informací, jež v práci student použil. Při zpracování odborného textu je dalším hodnotícím kritériem tvůrčí přístup, kde se hodnotitelé zaměřují především na praktickou stránku textu, volbu metod a techniky zpracování textu a jejich správná aplikace. Kontrolují také relevantnost výsledků a výstupů praktické části práce. K tomuto se váže další kritérium hodnocení a tím je i úroveň výsledků bádání studenta buď ve formě doporučení a návrhů nebo grafických výstupů. Výsledkem činnosti hodnotitelů pak bývá hodnotící posudek, který by měl obsahovat kromě kritiky a připomínek také silné stránky práce (pokud tam nějaké najdou).

Přestože všechny výše zmíněné informace většina studentů již někde postřehla, dělají stále stejné, ne-li přímo neodpustitelné chyby. Nejčastější chybou při zpracování závěrečné vysokoškolské práce je absence úvodu a závěru. O chybějících cílech práce by se daly napsat mnohastránkové romány. Struktura práce nemívá někdy logiku a její jednotlivé části mnohdy na sebe vůbec nenavazují. Zpracování po formální stránce bývá často velmi špatné, včetně nesprávně zformátovaného textu. Studenti také mnohokrát doslova bojují s citacemi, které k vymezeným pojmům či problémům v teoretické části často neuvádějí, což je velice závažný záporný hodnotící prvek. Informace mnohde bývají neaktuální, zvlášť týkají-li se legislativy. Gramatické chyby v malém rozsahu jsou ještě akceptovatelné, ale ve velkém rozsahu mohou být důvodem k odmítnutí práce.

Chce-li se student vyhnout nemilého překvapení, které na něj může vybafnout při čtení posudku závěrečné práce, měl by se zamyslet nad odbornou stránkou svého textu. Jedině tak může předejít nepříjemnostem, které jej dozajista čekají, pokud se k své práci bude stavět ledabyle. /RB/

  
Zpět na seznam aktualit

Facebook stránka Závěrečné práce.cz Google stránka Závěrečné práce.cz Twitter Závěrečné práce.cz
AKCE !!! Zavrieť
Objednejte si podklady pro bakalářskou nebo diplomovou práci a dostanete prezentaci k obhajobě v hodnotě 3000 Kč ZDARMA a vypracování oponentských dotazů v hodnotě 1500 Kč ZDARMA.